DK    ENG  

  (+45) 86 81 78 44         Sadolinsvej 8, 8600 Silkeborg

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGS BETINGELSER

Nedenstående Almindelige Salgs og Leveringsbestemmelser er gældende for alle aftaler med OLC PACK ApS (OLC), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. DHAB 2007 er ligeledes gældende for alle aftaler med OLC, hvis opgaven ligger inden for DHAB 2007’s anvendelsesområde, dog således at OLC’s Almindelige Salgs- & Leveringsbetingelser gælder forud for DHAB 2007.

Medkontrahentens egne forretnings- og købsbetingelser har kun virkning, såfremt de skriftligt er anerkendt af OLC.

1. Tilbud og accept
1.1. Med mindre andet er angivet, er tilbud fra OLC gældende i 14 dage fra tilbuddets datering.
1.2 Kundens skriftlige accept skal være uden forbehold overfor vilkårene anført i tilbuddet og være OLC i hænde inden acceptfristens udløb. Såfremt accepten måtte være uoverensstemmende, betragtes accepten som et nyt tilbud. OLC er ikke bundet af acceptens indhold, med mindre OLC skriftligt har accepteret det nye tilbud og det klart fremgår af omstændighederne, at OLC har været opmærksom på uoverensstemmelsen.

2. Pris
2.1 Opgivne priser er baseret på de på tilbuds tidspunktet/ordrebekræftelses tidspunktet gældende priser og omkostninger, herunder materiale, priser, lønninger, samt andre fremstillingsomkostninger. Ændringer i de nævnte priser og omkostninger – herunder også ændrede eller nye skatter og afgifter – frem til leveringen, berettiger OLC til at regulere de tilbudte/bekræftede priser tilsvarende.
2.2 Ved ordreafgivelse på varer, hvor det samlede ordrebeløb udgør under 300,00 kr. Ekskl. Moms, vil varen alene blive faktureret et mod kundens betaling af et ekspeditionsgebyr stort kr. 50.

3. Levering
3.1 Levering af varer fra OLC sker i henhold til INCOTERMS 2010 EX WORKS OLC’s adresse i Silkeborg, medmindre andet er aftalt.
3.2 Såfremt OLC måtte vælge at afsende varen til kunden, vil en sådan afsendelse ske som fuldmægtig for kunden og for kundens regning og risiko. I disse situationer forbliver den transportretlige råderet hos OLC. OLC vil ligeledes være berettiget til at afsende varen mod fragtefterkrav. Forsendelse vil i sådanne tilfælde normalt ske ad landevej.
3.3 Leveringstiden regnes fra den dag, hvor OLC har modtaget fuldstændige oplysninger om ordrens effektuering, herunder alle nødvendige, tekniske detaljer og formaliteter.
3.4 Alle leveringsdatoer er omtrentlige.

4. Kvantitet
4.1. Vedrører aftalen levering af varer, der ikke er lagervarer, forbeholder OLC sig ret til levering indtil 10 % over/under det aftalte kvantum.

5. Betaling
5.1 Med mindre andet er aftalt forfalder købesummen til betaling netto kontant 30 dage. Ved for sen betaling påløber renter fra forfaldsdagen med 1 % pr. løbende måned. Såfremt kunden misligholder betalingsbetingelsen, er OLC berettiget til at indstille sin opfyldelse af alle øvrige ordre fra kunden. Betales restancen ikke inden en af OLC fastsat yderligere kort frist, er OLC berettiget til at ophæve samtlige indgåede aftaler med kunden.

6. Ejendomsforbehold
6.1 OLC forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betalingen har fundet sted.

7. Force majeure
7.1 I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, brand oversvømmelse, større maskinskader, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, ishindring, havari og forlis, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig levering fra underleverandører, råvare- eller energimangel, eller andre hændelser, hvorover OLC ikke er herre, er OLC berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effektuering. Kunden kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullation kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod OLC.

8. Reklamation
8.1. Kunden er forpligtet til at undersøge leverede varer straks efter modtagelsen.
8.2. Reklamation skal fremsendes skriftligt og senest 8 dage fra fakturadato eller leverings dato, såfremt denne ligger senere. I modsat fald kan der ikke tages hensyn til reklamation.
8.3. OLC’s ansvar for mangler, jfr. nedenfor punkt 9, bortfalder i øvrigt, såfremt OLC ikke har modtaget reklamation fra kunden senest 1 år efter varens levering.

9. Ansvar og ansvarsbegrænsning.
9.1 OLC’s ansvar for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse af godset og for ansvar for anden skade fastlægges efter bestemmelserne i DHAB 2007, dog således at et erstatningskrav i alle tilfælde aldrig kan overstige kr. 500.000 pr. skade.
9.2 For ansvar for forsinkelse, hvor DHAB 2007 er fraveget ved udtrykkelig aftale med OLC eller hvor DHAB 2007 ikke finder anvendelse, er OLC ansvarlig for kundens dokumenterede tab som følge af forsinkelsen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Der ydes ingen erstatning for kundens eventuelle driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold til tredjemand, ligesom erstatningen ingensinde kan overstige købesummens størrelse og maksimalt udgøre kr. 100.000 pr. skade.
9.3. For ansvar for mangler ved det leverede, som kan gøres gældende over for OLC, hvor DHAB 2007 er fraveget ved udtrykkelig aftale med OLC eller hvor DHAB 2007 ikke finder anvendelse, er OLC efter eget valg berettiget til at udbedre mangler eller foretage omlevering, såfremt dette sker senest 30 dage efter, at kunden over for OLC skriftligt har foretaget rettidig reklamation over for den pågældende mangel på en sådan måde, at OLC har mulighed for at tage stilling til, om OLC ønsker at udbedre eller omlevere. Såfremt det leverede af kunden er bragt uden for Danmark, er kunden forpligtet til enten for egen regning at transportere det leverede tilbage til Danmark eller at betale samtlige OLC’s ekstraomkostninger ved at udbedre manglen uden for Danmark. Såfremt OLC foretager udbedring eller omlevering, er kunden ikke berettiget til i øvrigt at rejse noget krav mod OLC som følge af de konstaterede mangler. Såfremt OLC ikke foretager udbedring eller omlevering, er OLC forpligtet til at svare erstatning for kundens dokumenterede tab som følge af manglen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Der ydes ingen erstatning for kundens eventuelle driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold til tredjemand, ligesom erstatningskravet ingensinde kan overstige købesummens størrelse og maksimalt udgøre kr. 100.000 pr skade.
9.4 OLC er alene ansvarlig for produktansvar i henhold til gældende dansk ret, og OLC fraskriver sig ansvaret for produktskader på andet grundlag. Særligt fremhæves det, at OLC ikke er ansvarlig for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold til tredjemand. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele OLC, såfremt der opstår en produktskade eller såfremt der er risiko for at en sådan vil indtræde. I den udstrækning OLC måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde OLC skadesløs i samme omfang, som OLC’s ansvar er begrænset oven for. Kunden er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol. som behandler sagen om produktansvar mod OLC. Erstatningsansvar for produktansvar kan i alle tilfælde aldrig overstige kr. 5 mio. pr. skade.

10. Værneting
10.1. Som værneting for enhver tvist mellem parterne er aftalt Retten i Viborg, Klostermarken 10-12, DK-8800 Viborg.
10.2. Dansk ret, med undtagelse af danske internationale lovvalgsregler, finder anvendelse ved afgørelsen af enhver tvist mellem parterne.